NEMO CERATEC®:只有钻石比其更为坚硬!

NEMO CERATEC®泵最大优势在于其为金属材质,因此可保证泵的坚硬度。

所有在NEMO CERATEC®泵运行时与其接触的介质均比定子柔软。

因此,接触表面几乎不可能受到磨损,从而保证了极高耐磨性。

NEMO CERATEC®泵延长的使用寿命已在许多应用领域得到证实。NEMO CERATEC®泵已在实践中得到证明。

使用寿命对比

(以不锈钢转子为依据)